in

Tư tưởng Hồ Chí Minh – bài hát với ‘3 phiên bản hòa âm’ của nhạc sĩ Đỗ Hữu Vị

, 10/08/2023 | 15:15

(Nguoinoitieng.vn) – “Năm 2004, tình cờ tôi được đọc Văn kiện Đại hội IX của Đảng, trong đó có phần tiểu luận viết về tư tưởng Hồ Chí Minh, càng đọc tôi càng thấy tư tưởng của Bác quá tuyệt vời. ‘Nhận thức đúng thì hành động đúng’, làm sao để lan toả giá trị tư tưởng của Bác đến với mọi người, mọi tầng lớp, mọi vùng miền? Ca khúc Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được ra đời trong hoàn cảnh như thế!” – Nhạc sĩ Đỗ Hữu Vị nói.

> Nhạc sĩ Đỗ Hữu Vị ra mắt nhạc phẩm ‘Nhớ mùa thu năm ấy’
> Tư tưởng Hồ Chí Minh – bài hát với ‘3 phiên bản hòa âm’ của nhạc sĩ Đỗ Hữu Vị

> Nhạc sĩ Đỗ Hữu Vị tâm huyết viết ‘4 ca khúc’ tặng thầy Bùi Quốc Châu
> Nhạc sĩ Đỗ Hữu Vị tâm huyết viết ‘nhiều ca khúc’ tặng dòng họ và doanh nhân họ Đỗ (Đậu) Việt Nam
> Đỗ Hữu Vị – nhạc sĩ sáng tác ‘chùm ca khúc’ cổ vũ phong trào chuyển đổi số toàn dân

Verse 1:
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo, chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Chorus:
Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân;

về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;

về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.
Verse 2:
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo, chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Chorus:
Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân;

về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;

về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh (version 1)

Tư tưởng Hồ Chí Minh (version 2)

Được biết tính đến hiện tại, nhạc sĩ Đỗ Hữu Vị đã kỳ công thực hiện 3 bản hòa âm cho ca khúc này, với duy nhất 1 mong muốn: ca khúc Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ được vang lên khắp muôn nơi, người người, nhà nhà, vùng xa, vùng sâu đều học tập và làm theo tư tưởng của Bác.

Tư tưởng Hồ Chí Minh (version 3)

Nhạc sĩ Đỗ Hữu Vị: “Tôi thực hiện 3 bản hòa âm với duy nhất 1 ước muốn: ca khúc Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ được vang lên khắp muôn nơi, người người, nhà nhà, vùng xa, vùng sâu đều học tập và làm theo tư tưởng của Bác.””
Nhạc sĩ Đỗ Hữu Vị: “Tôi thực hiện 3 bản hòa âm với duy nhất 1 ước muốn: ca khúc Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ được vang lên khắp muôn nơi, người người, nhà nhà, vùng xa, vùng sâu đều học tập và làm theo tư tưởng của Bác.”

Tác giả Đặng Xuân Tới

“Viết tử tế - viết thật hay, hoặc là không viết”
Câu nói đó tôi đã tự đặt ra và coi là giới hạn, là chuẩn mực theo đuổi của bản thân mình mỗi khi viết. Cảm ơn bạn vì đã ghé thăm bài viết của tôi trên Tạp chí điện tử Người Nổi Tiếng.

Trẻ mầm non ở Đức được học điều gì?

Lời bài hát: Cơn mưa – nhạc sĩ Gen Z Nguyễn Hữu Phúc Tiến