Hình ảnh xưa của miền Trung xưa

Xem lại các hình ảnh chụp các địa danh tại miên trung từ thời xưa (thời Pháp thuộc)

02:11 - 10/11/2015