Các nghề nghiệp ở Việt Nam thời xưa

Có rất nhiều nghề mà trước đây phổ biến ở xã hôi cũ giờ không còn nữa, hãy xem một số hình ảnh miêu tả nghề nghiệp xưa

01:11 - 10/11/2015