Gọi tên hải sản bằng tiếng Anh

Tôm hùm là "lobster" còn tôm thông thường nói chung là "shrimp".

04:05 - 02/05/2016
29-b1-a2-1229-1461926336.png
Từ vựngPhiên âmBản dịch
crab /kræb/con cua
mussel/ˈmʌs.əl/con trai
squid (số nhiều squid)/skwɪd/mực ống
cuttlefish/ˈkʌt̬.əl.fɪʃ/ mực nang
shrimp/ʃrɪmp/tôm
fish /fɪʃ/ 
horn snail/hɔːrn/ốc sừng
octopus /ˈɑːk.tə.pəs/bạch tuộc
mantis shrimp /ˈmæn.t̬ɪs/ /ʃrɪmp/tôm tít, tôm bọ ngựa
lobster/ˈlɑːb.stɚ/tôm hùm
oyster/ˈɔɪ.stɚ/con hàu
cockle/ˈkɒk.əl/ con sò
scallop/ˈskɑː.ləp/con điệp

Y Vân (theo Easy Pace Learning)