Bài toán phủ hình

Từ hai loại gạch với hình dạng nhất định, bạn hãy lát kín một sàn nhà hình chữ nhật kích thước 5x9.

01:01 - 14/01/2016