Tại sao sữa chua đóng đá lại dẻo?

Xin hỏi tại sao nước đóng đá lại cứng mà sữa chua đóng đá lại dẻo? (Việt Anh)

06:09 - 23/09/2015