Cách tránh thai cho chó?

Xin hỏi có cách nào để tránh thai cho chó, dùng thuốc tránh thai cho người có được không? (Phương Thảo)

06:05 - 07/05/2016